Vize Danısma Vize Danısma
Ulkerler Vize İşlemleri Pasaport Bilgileri Bize Ulaşın
Monaco Vizesi, Monaco vize başvurusu, Monaco vize evrakları, Monaco büyükelçiliği, Monaco konsolosluğu, Monaco konsolosluk başvuru

 Monaco Vizesi

Önemli Uyarýlar
-
MONACO ÝÇÝN VÝZE BAÞVURULARI FRANSA BÜYÜKELÇÝLÝKLERÝ VEYA KONSOLOSLUKLARINA YAPILMAKTADIR!!!! (Bkz. Fransa)
-
Monaco' ya kýsa süreli seyahatler için Fransýz yada baþka bir schengen ülkesinin vermiþ
olduðu schengen vizesi geçerlidir.Fakat ziyaretin 3 Ayý geçmesi durumunda Monaco için
vize Fransa Büyükelçiliði yada Konsolosluklarýndan alýnmalýdýr!
-
1- LACÝVERT (Normal) pasaportlardan vize istenmektedir. (Bkz.Vize Rejim Tablosu)
2- YEÞÝL (Hususi) GRÝ (Hizmet) ve KIRMIZI (Diplomatik) pasaportlara
vize uygulanmamaktadýr. (Bkz.Vize Rejim Tablosu)
3- Tüm schengen ülkelerinin Ortak kararý gereði Pasaport süresi ilk alýndýðý tarihten
itibaren 10 yýldan fazla olan pasaportlarýn baþvurularýný kesinlikle kabul
etmediðinden schengen ülkelerine seyahat edecek olan yolcularýmýzýn
pasaportlarýný mutlaka deðiþtirmeleri gerekmektedir.
4- Monaco vizesi için Ýstenen tüm evraklar Fransa Baþkonsolosluðunun istemiþ olduðu
evraklarla ayný olup baþvurular 2-3 iþ gününde sonuçlanmaktadýr
5- Fransa / Schengen sahasýna giren tüm yabancý uyruklular geçerli seyahat saðlýk
sigortasý yaptýrmak zorundadýrlar. (Bkz.Seyahat Sigortasý)
6- Deðerli yolcularýmýz baþvurularýnýzýn Konsolosluklarýn randevu sistemi ile çalýþmasý
ve bayram - yýlbaþý- sömestr - fuar - paskalya - dil okulu vb gibi yoðun baþvurularýn
olduðu günlere rastlamasý durumunda konsolosluklarýnda çok yoðun olabileceðini
dikkate alarak seyahat planýnýzý en az 30 gün önceden yapmanýzý ve müracaatýnýzýn
sonuçlanmasý durumunda almýþ olduðunuz vizenin üzerinde yazýlý olan bilgilerin
doðruluðunu mutlaka kontrol etmenizi önemle hatýrlatýrýz.

Vize Danışma | Pasaport Bilgileri | Amerika Vizesi | İngiltere Vizesi | Almanya Vizesi | Bize Ulaşın